Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van HyMeRe, Praktijk voor therapie en verdieping.

De therapeut is gehouden te handelen conform de Nederlandse wet.
Bij een hulpvraag van een minderjarige zal alleen een behandeling plaatsvinden na expliciet akkoord van de ouders/voogd. Dit akkoord zal in het te vormen dossier worden opgenomen.
De therapeut zal een administratie bijhouden van de klacht(en) en mogelijk onderliggende oorzaken. Tevens zal de voortgang van de behandeling worden geregistreerd.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.
Betaling van de behandelingen is per consult/serie. Voortzetting van de behandeling zal niet verder gaan als de voorgaande consult nog niet voldaan is. Bij het in gebreke blijven van betaling kunnen administratie kosten in rekening gebracht worden. Bij blijvende betalingsachterstand, zal de rekening overgedragen worden aan een incasso bureau en zullen de bijkomende kosten verhaald worden op de cliënt.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fases van de behandeling.
De cliënt verplicht zich zoveel mogelijk relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van een rekening).
De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. De cliënt heeft recht op het aanvullen of verwijderen van gedeeltes van het dossier. De praktijk kan echter het dossier niet volledig verwijderen, vanwege belastingtechnische zaken. NAW gegevens en gedane betalingen zullen geregistreerd blijven.
Geluidsopnames van de sessie kunnen worden gemaakt, na goedkeuring van de cliënt, en zullen onder dezelfde eerder genoemde geheimhouding in een elektronisch dossier worden bewaard.
De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde en door beide partijen geschieden.
De therapeut verplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website.
Sommige onderdelen van de geboden therapie kunnen onder de complementaire zorg vallen. Indien u aanvullend verzekerd bent voor (complementaire/alternatieve) – natuurgeneeskundige zorg, kan uw zorgverzekeraar afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling gedeeltelijk vergoeden. De declaratie van de kosten bij uw zorgverzekeraar dient u zelf te verzorgen.
De therapeut verplicht zich om zijn kennis en kunde door training en nascholing op peil te houden.